Sliden’Joy

slidenjoy

 

เป็นอีกหนึ่งอุปกรณ์เสิรมที่ทำให้สามารถแยกหน้าจอคอมพิวเตอร์ได้หลายจอพร้อมกันในเวลาเดียว Sliden’Joy เหมาะสำหรับที่จะนำเสนองาน